Gioăng phớt

Bộ phớt cần máy xúc KOMATSU PC200-7/8

Bộ phớt cần ngang (Arm) xúc KOMATSU PC200-7/8

Bộ phớt cần chống (Boom) xúc KOMATSU PC200-7/8

Bộ phớt cần gầu (Bucket) xúc KOMATSU PC200-7/8

Mua hàng

LIÊN HỆ : 0982674165

Bộ phớt cần máy xúc KOBELKO SK330-8

Bộ phớt cần ngang (Arm) xúc KOBELKO SK330-8

Bộ phớt cần chống (Boom) xúc KOBELKO SK330-8

Bộ phớt cần gầu (Bucket) xúc KOBELKO SK330-8

Mua hàng

LIÊN HỆ : 0982674165

Bộ phớt cần máy xúc KOBELKO SK120-1

Bộ phớt cần ngang (Arm) xúc KOBELKO SK120-1

Bộ phớt cần chống (Boom) xúc KOBELKO SK120-1

Bộ phớt cần gầu (Bucket) xúc KOBELKO SK120-1

Mua hàng

LIÊN HỆ : 0982674165

Bộ phớt cần máy xúc KOBELKO SK200-1

Bộ phớt cần ngang (Arm) xúc KOBELKO SK200-1

Bộ phớt cần chống (Boom) xúc KOBELKO SK200-1

Bộ phớt cần gầu (Bucket) xúc KOBELKO SK200-1

Mua hàng

LIÊN HỆ : 0982674165

Bộ phớt cần máy xúc KOBELKO SK200-8

Bộ phớt cần ngang (Arm) xúc KOBELKO SK200-8

Bộ phớt cần chống (Boom) xúc KOBELKO SK200-8

Bộ phớt cần gầu (Bucket) xúc KOBELKO SK200-8

Mua hàng

LIÊN HỆ : 0982674165

Bộ phớt cần máy xúc KOBELKO SK200-6E

Bộ phớt cần ngang (Arm) xúc KOBELKO SK200-6E

Bộ phớt cần chống (Boom) xúc KOBELKO SK200-6E

Bộ phớt cần gầu (Bucket) xúc KOBELKO SK200-6E

Mua hàng

LIÊN HỆ : 0982674165

Bộ phớt cần máy xúc KOBELKO SK330-6E

Bộ phớt cần ngang (Arm) xúc KOBELKO SK330-6E

Bộ phớt cần chống (Boom) xúc KOBELKO SK330-6E

Bộ phớt cần gầu (Bucket) xúc KOBELKO SK330-6E

Mua hàng

LIÊN HỆ : 0982674165

Bộ phớt cần máy xúc KOBELKO SK120-2/3

Bộ phớt cần ngang (Arm) xúc KOBELKO SK120-2/3

Bộ phớt cần chống (Boom) xúc KOBELKO SK120-2/3

Bộ phớt cần gầu (Bucket) xúc KOBELKO SK120-2/3

Mua hàng

LIÊN HỆ : 0982674165

Bộ phớt cần máy xúc KOBELKO SK200-2/3

Bộ phớt cần ngang (Arm) xúc KOBELKO SK200-2/3

Bộ phớt cần chống (Boom) xúc KOBELKO SK200-2/3

Bộ phớt cần gầu (Bucket) xúc KOBELKO SK200-2/3

Mua hàng

LIÊN HỆ : 0982674165

Bộ phớt cần máy xúc Doosan S210W-5

Bộ phớt cần ngang (Arm) xúc Doosan S210W-5

Bộ phớt cần chống (Boom) xúc Doosan S210W-5

Bộ phớt cần gầu (Bucket) xúc Doosan S210W-5

Mua hàng

LIÊN HỆ : 0982674165

Bộ phớt cần máy xúc Doosan bánh lốp DX140W

Bộ phớt cần ngang (Arm) xúc Doosan bánh lốp DX140W

Bộ phớt cần chống (Boom) xúc Doosan bánh lốp DX140W

Bộ phớt cần gầu (Bucket) xúc Doosan bánh lốp DX140W

Mua hàng

LIÊN HỆ : 0982674165

Bộ phớt cần máy xúc Doosan bánh lốp S130W-5

Bộ phớt cần ngang (Arm) xúc Doosan bánh lốp S130W-5

Bộ phớt cần chống (Boom) xúc Doosan bánh lốp S130W-5

Bộ phớt cần gầu (Bucket) xúc Doosan bánh lốp S130W-5

Mua hàng

LIÊN HỆ : 0982674165

Bộ phớt cần máy xúc Doosan S300LC-5

Bộ phớt cần ngang (Arm) xúc Doosan S300LC-5

Bộ phớt cần chống (Boom) xúc Doosan S300LC-5

Bộ phớt cần gầu (Bucket) xúc Doosan S300LC-5

Mua hàng

LIÊN HỆ : 0982674165

Bộ phớt cần máy xúc Doosan S200W/LC-5

Bộ phớt cần ngang (Arm) xúc Doosan S200W/LC-5

Bộ phớt cần chống (Boom) xúc Doosan S200W/LC-5

Bộ phớt cần gầu (Bucket) xúc Doosan S200W/LC-5

Mua hàng

LIÊN HỆ : 0982674165

Bộ phớt cần máy xúc Doosan S200W/LC-3

Bộ phớt cần ngang (Arm) xúc Doosan S200W/LC-3

Bộ phớt cần chống (Boom) xúc Doosan S200W/LC-3

Bộ phớt cần gầu (Bucket) xúc Doosan S200W/LC-3

Mua hàng

LIÊN HỆ : 0982674165

Bộ phớt cần máy xúc Doosan Solar S140W-5

Bộ phớt cần ngang (Arm) xúc Doosan Solar S140W-5

Bộ phớt cần chống (Boom) xúc Doosan Solar S140W-5

Bộ phớt cần gầu (Bucket) xúc Doosan Solar S140W-5

Mua hàng

LIÊN HỆ : 0982674165

Bộ phớt cần máy xúc Doosan bánh lốp S55W-5

Bộ phớt cần ngang (Arm) xúc Doosan bánh lốp S55W-5

Bộ phớt cần chống (Boom) xúc Doosan bánh lốp S55W-5

Bộ phớt cần gầu (Bucket) xúc Doosan bánh lốp S55W-5

Mua hàng

LIÊN HỆ : 0982674165

Bộ phớt cần máy xúc komatsu PC200-3NEW

Bộ phớt cần ngang (Arm) PC200-3NEW

Bộ phớt cần chống (Boom) PC200-3NEW

Bộ phớt cần gầu (Bucket) PC200-3NEW

Mua hàng

LIÊN HỆ : 0982674165

Bộ phớt cần máy xúc komatsu PC200-3OLD

Bộ phớt cần ngang (Arm) PC200-3OLD

Bộ phớt cần chống (Boom) PC200-3OLD

Bộ phớt cần gầu (Bucket) PC200-3OLD

Mua hàng

LIÊN HỆ : 0982674165

Bộ phớt cần máy xúc komatsu PC120-5/6

Bộ phớt cần ngang (Arm) PC120-5/6

Bộ phớt cần chống (Boom) PC120-5/6

Bộ phớt cần gầu (Bucket) PC120-5/6

Mua hàng

LIÊN HỆ : 0982674165